มาตรฐานการให้บริการหลังการขายของบริษัท

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2014 หมวดหมู่ PABX Service

มาตรฐานการให้บริการหลังการขายของบริษัท ฯ (Standard PABX After Sale)

สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic, NEC

ภายหลังจากท่านมีคำสั่งซื้อตู้สาขาโทรศัพท์กับบริษัทฯ ท่านจะได้รับบริการหลังการขาย จากบริษัทฯ หลังส่งมอบงานติดตั้งแล้ว ดังต่อไปนี้

 1. บริการตรวจซ่อมภายใน 24 ชั่วโมง (PABX Service With in 24 Hours)
  ในกรณีที่ตู้สาขาโทรศัพท์ของท่านเกิดปัญหาใช้งานไม่ได้บางส่วน ยกตัวอย่างเช่น เลขหมายภายในใช้งานไม่ได้ 2 หมายเลขหรือสายนอกเรียกเข้าตู้สาขาบางเลขหมายไม่ได้ บริษัทฯ จะเข้าไปให้บริการกับท่านหลังจากรับแจ้งปัญหาภายใน 24 ชั่วโมง
 2. บริการอุปกรณ์สำรองใช้งานทดแทนของเสียระหว่างซ่อม (PABX Service With Spare Part)
  หลังจากทำการตรวจซ่อมแล้วพบว่ามีอุปกรณ์แผงวงจรของตู้สาขาเสีย บริษัทมีอุปกรณ์ แผงสำรองทดแทนให้ใช้งานก่อนเพื่อให้ตู้สาขาโทรศัพท์ใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่ติดขัดในระหว่างรับอุปกรณ์แผงวงจรที่เสียกลับไปตรวจซ่อมเพื่อส่งคืนภาย หลัง โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ที่บริษัทสำรองไว้ให้ใช้
 3. บริการตรวจซ่อมเร่งด่วนภายใน 2-4 ชั่วโมง (Urgent PABX Service Within 2-4 Hour)
  ใน กรณีที่ตู้สาขาของท่านเสียหายทั้งหมดเช่น เครื่องภายในไม่มีสัญญานทั้งหมด ไม่สามารถติดต่อภายในด้วยกันได้รวมทั้งลูกค้าไม่สามารถติดต่อเข้ามาได้ บริษัทฯ จะจะเข้าไปให้บริการให้กับท่านภายใน 2-4 ชั่วโมง หลังจากรับแจ้งจากท่านพร้อมอุปกรณ์สำรองใช้งานระหว่างซ่อม เพื่อตรวจเช็คและแก้ไขตู้สาขาโทรศัพท์ของท่านให้กลับมาใช้งานให้ได้โดยเร็วที่สุด

ทั้งหมดนี้เป็นบริการหลังการขายของบริษัทฯ ที่ท่านจะได้รับ เมื่อท่านเลือกซื้อตู้สาขาโทรศัพท์จากบริษัทฯ เท่านั้น
บริการทั่วๆไปของบริษัท ฯ (Type of PABX Service)
บริษัทฯ เปิดให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ (pabx service) โดยสามารถเรียกบริการได้ดังนี้

 1. เรียกขอรับบริการรายครั้ง (PABX Service On Call) (บริการทั่วประเทศ)?1.1 ท่านสามารถเรียกใช้บริการตรวจซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ ในกรณีที่ตู้สาขามีปัญหา
  โดยสามารถสอบถามอัตราค่าบริการก่อนเข้า รับบริการที่บริษัทฯ โดยติดต่อฝ่ายบริการ1.2 ท่านสามารถเรียกใช้บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ของท่าน เพื่อให้ตู้สาขาโทรศัพท์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ และมีอายุการใช้งานได้นาน
  บริการตรวจเช็คที่บริษัทจัดให้คือ1. ดูดฝุ่นทำความสะอาดตู้สาขาโทรศัพท์ ของท่านทั้งภายใน และภายนอก
  2. ตรวจเช็คอุปกรณ์ สำรองไฟฟ้าว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่ เมื่อไฟฟ้าดับ เช่น แบตเตอรี UPS
  3. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และสายดิน
  4. ตรวจเช็คสัญญาณสายนอก ทุกเลขหมายที่เข้าตู้สาขาว่า ใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่
  5. ตรวจเช็คและสำรองข้อมูลโปรแกรมของตู้สาขาโทรศัพท์ ลง ฮาร์ทดิส หรือ ซีดีรอมเพื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ข้อมูลโปรแกรมของ ตู้สาขามีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้
 2. เรียกใช้การบริการเป็นรายปี โดยการทำสัญญาบำรุงรักษากับบริษัท ฯ ชนิดไม่รวมอุปกรณ์อะไหล่ (PABX Service Contact Exclude Spare Parts) (บริการทั่วประเทศ)
  หากท่านไม่ต้องการเรียกใช้บริการรายครั้ง ท่านสามารถเรียกใช้บริการจากบริษัทเป็นรายปี โดยการทำสัญญาบำรุงรักษากับบริษัท การบริการประเภทนี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์อะไหล่ที่ตรวจพบหลังจากตรวจเช็คปัญหาของตู้สาขานั้นแล้ว ท่านจะได้รับบริการจากบริษัทฯ ดังนี้2.1 บริษัทฯ จัดให้บริการบำรุงรักษาตรวจเช็คตู้สาขาโทรศัพท์ ตามาตรฐานทางเทคนิคของรุ่นนั้น ๆ
  เป็นประจำทุก 4 เดือน รวมเป็น 3 ครั้ง ต่อปี โดยมีรายละเอียดการบริการดังนี้
  ดูดฝุ่นทำความสะอาดตู้สาขาโทรศัพท์ ของท่านทั้งภายในและภายนอก
  ตรวจเช็คอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าว่าใช้งานได้ปกติ หรือไม่ เมื่อไฟดับเช่น แบตเตอรี่ , UPS
  ตรวจเช็คสัญญาณสายนอกทุกเลขหมายที่เข้าตู้สาขาว่าใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่
  ตรวจเช็คและสำรองข้อมูลโปรแกรมของตู้สาขาโทรศัพท์ลงอาร์ทดิส หรือ ซีดีรอม
  เพื่อสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ข้อมูลโปรแกรมของตู้สาขามีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้2.2 ในกรณีที่ตู้สาขาโทรศัพท์ของท่านขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้ตามปกติ ท่านสามารถเรียกใช้บริการ
  จากบริษัทฯ ได้ทุกครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่เสียค่าบริการ
  ในการตรวจซ่อม ยกเว้นอุปกรณ์อะไหล่ที่ตรวจพบหลังจากการตรวจเช็คแล้ว
  ค่าอุปกรณ์ อะไหล่ที่เสียบริษัทฯ จะคิดค่าซ่อมอุปกรณ์ที่เสียในราคาลดพิเศษ 20%
  จากราคาค่าซ่อมปกติ ของลูกค้าที่ใช้บริการเป็นรายครั้ง2.3 บริษัทฯ จัดอุปกรณ์สำรองซ่อมให้ใช้งานแทนอุปกรณ์อะไหล่ที่เสีย ให้ใช้งานก่อน เพื่อให้ธุรกิจของท่าน
  สามารถ ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  2.4 บริษัทฯ จัดส่งช่างให้เข้าบริการกับท่านภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งซ่อม ในกรณีที่ตู้สาขาของท่าน
  ใช้งานไม่ได้เป็นบางส่วน และให้บริการทันทีภายใน 2-4 ชั่วโมง กรณีที่ตู้สาขาของท่านใช้งานไม่ได้ทั้งหมด
  หรือเสียหายเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ขึ้นกับระยะทาง จากบริษัทฯ กับ สถานที่ของท่านด้วย

 3. เรียกใช้บริการเป็นรายปี โดยการทำสัญญาบำรุงรักษากับบริษัทฯ ชนิดรวมอุปกรณ์อะไหล่ (PABX Service Contact Include Spare Parts) (บริการทั่วประเทศ)?เงื่อนไขการให้บริการจะเหมือนกับการให้บริการรายปี โดยการทำสัญญาบริการบำรุงชนิดไม่รวมอะไหล่
  ยกเว้น อุปกรณ์อะไหล่ที่ตรวจพบแล้วจากการตรวจเช็คตู้สาขาโทรศัพท์ ทางบริษัทฯ จะตรวจซ่อมให้ใช้งาน
  ได้ตามปกติโดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  สรุปก็คือ เมื่อท่านทำสัญญาบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์รายปีชนิดรวมอุปกรณ์อะไหล่
  ท่านจะไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ที่เสีย (จากการใช้งานตามปกติ ของระบบ
  ไม่รวมการเสียหาย หรือชำรุดจากการอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า หรือ ไฟฟ้าแรงสูงเข้าตู้สาขา)

 

เนื้อหาน่าสนใจ

CCTV System

บริกา…

NEC PABX SL1000

เป็นโ…

NEC Univerge SV8100

ตู้สา…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *