หมวดหมู่ : เกี่ยวกับบริษัท SiamAdvantec

วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์
? เพื่อสร้างความพึงพอใจและครบถ้วนในการให้บริการกับลูกค้า
? เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิของบริษัท
? เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษัท และขยายธุรกิจให้มีความมั่นคง